החיתפ דומע ונל בותכ הירלג טרס החפשמהמ בתכ לאינד םידפסה לאינד

לדנמ לאינד תאמ - םיידוקיפ םישגד

לכל וא תעמשמ הז םא , םילייח תענהב רושקש המ לכ םע הלק יכה תודדומתהה
דע , ול באכי הזו ,ףוטחי אוה-עירפמ והשמ , דאמ טושפ . רדאקה הז-רחא רבד
ותואל ברקתיש םעפ לכבש הארנכ .בוש הז תא השעי אל אוה האבה םעפב הארנכש
, היווכ ףטוחו רונתב הנושארה םעפב עגונש קונית ומכ) רהזי אוה , ףטח וב םוקמה
.ךוניח אלו ףוליא הז .לוז הז לבא .(עגיי אל טושפ אוה ,טקניטסניאב זאמו
ךל תונעל םכח קיפסמ אל אוהש ללגב-ותוא םתנבצע .סרע לש ומכ תומילא וז
. תויהל םיצור ונחנא םידקפמ הלאכ אל !ךתוא ךותחי טושפ אוה- תיטנגילטניא הרוצב
תא ךנחל ,ליבוהל, עינהל אוה לודגה ישוקה ."ידוקיפ ימצע רותיו" והז יתניחבמ
. דקפמה יוקיחל ןוצרו הכרעה תשוחת ךותמ .םהלש ןוצרו הנבה ךותמ םילייחה
.םימ קיזחמ אל טושפ הז ךוראה חווטל לבא , ידימה חווטל הבוט ףוליאה תטיש
.רתוי בוט רדסמ דימעי אל םחול רותב-תוננוכ לע םויה לכ רדקיש ןוריטש הארנכ
תא קורזי טושפ אוה ,ודיל דקפמ היהי אלש עגרב- תעמשמ לע םויה לכ רדקישכו
דובכ תשוחת ךותמ וילייח תא עינהל לכויש דקפמה תיינב .טמיניביקל תעמשמה
רתוי הברה תשרודו הכורא איה ('וכו דחפ ךותמ אלו) תוירחא תשוחת ךותמו דקפמל
אוהש םוחת לכב תוהובג תולוכי , תישיא אמגוד ןומה .דקפמהמ
.'וכו םילייחל ןוכנ רוביח (...תויכרע תויעוצקמ ,ג"שכ)


,טקשב רבדל דימת-םינטקה םירבדב םג יוטיב ידיל האב תישיאה אמגודה
.םיינמחול , םישועש המב חומשל ,תמאב-םיעונצ תויהל ,קועצל אל םעפ ףא


קבדיפה .םחול םא וא ןוריט םא הנשמ אלו , רגוב סחי לייחל תתל םיבייח
.4 ןב לש סחי לבקיש יממ ןומהב הנוש ,19 ןב ומכ וילא םיסחייתמש םדאמ לבקנש


דחפל אל ,םישידא תויהל רוסא .הבוגת אובל תבייח , השוע לייחש רבד לכ לע
הז הבוגת .לבסנ רבדכ םילייחה ידי לע שרפתמ הז , הבוגת ןיא םא .דדומתהל
.'וכו השינע ,החיש ,הרעה ,טבמ הז הבוגת .רדאק אקווד ואל


היהיש ידכ-םיבוטה םירבדה תא שיגדהל .שינעהל קר אלו למגתל דאמ בושח
.רהזיהל הממ םהל היהיש ידכ-םיערה םירבדה תא שיגדהל קר אלו ,ףואשל המל
םג הז ,שושמח אקווד ואל הז לומגת .רבד לכב ומכ ,םיזגהל ךירצ אלש ןבומכ
.'וכו םוקמב יבויח קבדיפ ,תיתקלחמ החישב הבוט הרעה


אכדל םוקמב .םתוא לצנלו , הקלחמבו לייחב םילעופ תוחוכ תוהזל תעדל בושח
תורעה ריעמ ןמזה לכש לייחל :'גודל .םייבויח םיקיפאל םתוא בתנל ,םתוא
קיתשהל מ"ע ותוא שינעהלו רדקל רשפא .םיכרד ינשב סחייתהל רשפא ,ףצחתמו
תוהזל רשפא ינש דצמו ,('חמהמ ותוא קיחרהלו ןיטסיפ הזיאל ותוא חולשל) ותוא
, אצמנ אוה הבש תוינומלאה לכ וילע ןטק יכ ,טלבתהל הסנמש והשמ ןאכ שיש
תאו ותוא םדקיש ןוויכל ותוא ןיווכהלו תומישמ וילע ליטהל טילחהל הז ךותמו
.הקלחמה


תובישחה רקיעבו ,ולש תושיגרה תא רוכזל .לייחל יניצ תויהל אלו לזלזל אל
.דקפמה ול רמואש המל סחיימ אוהש


.תומוזי תוחישב םגו הרימשב םג , םילייחה םע תוישיא תוחיש ןומה תושעל
ותמזויב אובי אל הארנכ הפוחד היעב ול שיש וא דאמ ץימא אוה םא אלא לייחה
.אשונב רדוסמ בקעמ עצבל םג יאדכ .דקפמה םע החיש שקבל

תלדגהו תוירחאה אשונ תא םלצא חתפל םיבייח . רשפאש המ לכב תוירחא ליטהל
.(..."ח" -ה רודיס ,הרימש ןומיש , חווטמ תמקה) המישמ דקפמ עובקל .שארה

.(תויתקלחמ תוחישו ש"גג ,ש"נמש טעמל) יתתיכ אוה םויב עפומ לכ טעמכ
ןולשיכ לע תוירחא חקול אוה .ולש התיכה לע ידעלבה יארחאהו דקפמה אוה כ"מה
תוכזה תא חקול ינש דצמו 'וכו תויתרבח תויעב ,תוחיטב תויעב לע ,התיכב ולצא
ולש התיכל ךישש לייח לצא היעב לכש ןיבהל בייח אוה .היהי רשאב החלצה לכ לע
." יתווצ כ"מ" הזיא לא אלו ,וילא תיטמוטוא תינפומ

תוישונאה םע שגנתמ אל הז .ןטק יכה טרדנטסה לע רשפתהל אלו םישקונ תויהל
.לייחב לופיטהו

ישוקבו ץובב דקמתהל רוסא .הרטמל . הלודגה הנומתל רבוחמ לייחהש תוארל דימת
.תיעצבמה תוליעפה תא .לזאפה הצק תא תרשמ הז ךיא תוארל אלא .יעגרה
.הנידמה ןוחטיב תא

.קזח הז תא שיגדהל ,וליאכב אל םה םייחה .ילאוטריוה לייחה תעפותל םיינרע תויהל
אל ביואה יכ ,המל . תעדל תמאב אלא , רובעל ליבשב םירבדה תא םישוע אל ונחנא
.וליאכה קחשמ תא ונתיא קחשי

ישארה עינמה וישכע דע םא .יללכה םדאל יטרפה םדאהמ רבעמה תא ףטפטל ןמזה לכ
.ללכה תבוטל םיגאדומ דימת ונחנא וישכעמ , יטרפו יטסיאוגא היה םילייחה לש
ל"הצ -רתוי הבוט היהת הגולפה- רתוי הבוט היהת הקלחמה-רתוי בוט היהא ינא םא
.רתוי קזח אבצ היהי

ומכ הדמע ספות אל לייח םא . תולייח רסוח לש תידיימה תועמשמה תא שיגדהל בושח
תפישח-ןועש לש ץונצנ ,םינעטמ-יאוול יאוות ,רודכ ףוטחי הארנכש ול ריבסהל- ךירצש
.הלאה םירבדה לכ לכ םידיפקמ םתס אל ...םיר"מצפ/חכה. "סנאטסיד" טעמ ףאו תעמשמ לש השירדל,ריבסמו הפי רוביד ןיב הדרפהה תא תושעל השק
רבח אל אוה דקפמהש ןיבהל םיחילצמ אל םילייחהמ הברה הלחתהב תוחפל .יחרכה הז לבא
םג הז תיאבצ ןוכנ אל טושפ הזש הזל רבעמ .םאתהב אוה םידקפמל סחיה אליממו םהלש
.לייחה תא תונבל ןהלש תלוכיה תשוחת תאו םידקפמה תא שילחמ דאמ

ףדה שארל