החיתפ דומע ונל בותכ הירלג טרס החפשמהמ בתכ לאינד םידפסה לאינד

.הדנק, וטנורוטב (6.1.79)ט"לשתה תבט 'ז-ב דלונ לאינד
.הנויו לוקינל ריעצ חאו ,דודו לורשל ןב
ךשמנ דאמ ריעצ ליגב רבכ .בבושו י'גני'ג דלי לאינד היה ותודלימ
הלגתנו יתורבח דאמ דלי היה.רתנספב ןגנל דומלל לחהו הקיסומל
.אצמנ היה הב,םישנא תרובח לכב גיהנמכ ריעצ ליגב רבכ
,םירימא בשומבו הדסמ ץוביקב ותחפשמ םע ץראב הנש הליב 4 ליגב
.ןויצע שוגבש ,תובש ןולאב הבשייתהו ץראל ותחפשמ התלע 8 ליגב

הרהמב ךפהו םלקאתה םש ,ןויצע שוגבש ד"ממה רפסה תיבב 'ג התכל ףרטצה
תובש ןולאב אביקע ינב תעונתב ןהו ,רפסה תיבב ןה ,ותביבסב תיזכרמ תומדל
.ךינח היה הב
,תרפאב "לאומש הונ" תינוכיתה הבישיב םיינוכיתה וידומיל תא ךישמה לאינד
רידנה ילקיסומה ןורשכה חותיפב בר ןמז לאינד עיקשה וידומילל ליבקמבו
,תילמשח הרטיג ,רתנספ לע הניגנב ןמז תפוקת התואב ןמאתהו ,ול היהש
.םיפותו לילח ,תיחופמ ,סב תרטיג
.ול רשפאתהש ןמז לכב לייטל הברה הב ,ץראל דואמ הלודג הבהא וב התייה
ףאש םירבד תושעל וא ,םהב לייט אל דחא ףאש תומוקמב לייטל דחוימב בהא
ילבו תוינטנופסב ,'י התיכב אוהשכ ,דחא רקובב לשמל ךכ .השע אל דחא
.הדוהי רבדמ ךרד חלמה םיל עסנו םיינפוא גוז חקל עידוהל
.הנשכ ךשמב ןויצע רפכב אביקע ינב ףינסב ךירדה 'אי התכב
וכרד רוריבל סויגה ינפל הנשכ שידקהל לאינד טילחה תינימשה ףוס תארקל
הנומצעב תיאבצ םדקה הניכמב דומלל תכלל טילחהו

שדוח לש לויטל רבח םע עסנ ,הניכמב וידומיל ןיבל םיינוכיתה וידומיל ןיבש השפוחב
.תיריאהו תיטוקסה הקיסומל הלודג הבהא םעו תובר תויווח םע רזח ונממ לויט,דנלטוקסב
וידומיל לע דקוש היהו ,דומילב וצרמ לכ תא לאינד עיקשה הניכמב ןושארה ומוימ רבכ
.הלילה לש תונטקה תועשה דע
הדמתהה , תופירחה , תויתרוקיבה תוכזב עודי היהו ,דומילב הרובחה תא ליבוה לאינד
.רתויב ןטקה רבדה לע ולו תורשפתהה רסוח-רקיעבו
תוכזב עודי היה לאינד ,ולוכ רוזחמה תא וביבס שביגו יתרבח זכרמ לאינד הויה ןכ ומכ
.וינפ לע ךוסנ ידימת ךויחשכ ולש תיפוסניאה םייחה תחמש
האלפומה הניגנה התייה ובש זכרמה תויהל לאינדל םרגו רוזחמה תא דחיאש ףסונ םרוג
יאצומב םא ,רוזחמה לכ ףסאנ תובר םימעפ .רתנספה לע רקיעב ךא םילכ רפסמ לע ולש
םירופב רשאכ אישל עיגה הז .ןגנמ לאינד תא עומשל תויתניכמ תוביסמב וא תותבש
רוזחמה לכ טאל טאלשכ ןגנל ליחתהו הניכמה לש רתנספל לאינד שגינ םסובמ ודועב
,הניכמהמ םינברה דחא רפיס הילע האלפומה הניגנמה תא עומשל םיפסאנ םינברה לכו
.המשנה לכ לש אלא םיידיה לש אל הניגנ האור אוהש הנושאר םעפ וזש
.םויה דע הניכמב רוכז רידנה ילקיסומה ונורשכ
.ותוא וכירעהו ובהא דאמש םינברה םע דחוימ רשק רציו ,תדחוימ הרוצב הניכמב חתפתה לאינד
.ץרמב וסויג דע םישדוח הנומש דוע הניכמב ראשיהל לאינד טילחה חספ תארקל
דומילב רתיה ןיב דקמתהו םידומילב ותדיקש תא רתוי דוע ריבגה הניכמב הינשה הנשב
בצעמ אוהש ךות ,ךוניחה תועמשמו הבושתה לש התועמשמ , לארשי ץרא לש התועמשמ
.תדחוימה ומלוע תסיפת תא


,"תימע תווצ"ב לייח היה .רס"לפל לבקתהו ,ל"חנה תביטחל לאינד סייגתה 1999 ץרמב
.אובל ורחא אל תואצותהו ,ןותנ היה הב היישעב ויתוחוכ לכ תא עיקשה דימת ומכו
יכה םיבצמב ולש חורה רוקו תישפנה הוולשה ,החמשה תוכזב רקיעב תווצב עודי היה
תואדש עובשבש ,לדנמ" :תווצל ורבח דיעמש ומכ ,תונוריטהמ רבכ םיכבוסמו םישק
הסינו ןיינעה לכ לע קחצ , המישמל םינכומ תויהלו לוכאל תוקד עבשב ונשרדנשכ
".דדועל, לוכאל םוקמב
.ולש הקיסומה תחת תווצה לכ תא לאינד דכיל ,םוקמ לכב ומכ ,ןבומכ
רבד ,היהתש לככ השק ,המישמ לכב תורשפתההו רותיווה רסוח תוכזב םג עודי היה
.וייח לכ ךרואל ותוא ןייפאש
.תווצל ורבח רפיס ,"חצנל תווצה לע ומתוח תא עיבטהו ,תוניוצמל ףדרנ גשומ היה אוה"
שמישו ,םינוריט כ"מ תויהל הדיחיה י"ע שקבתנ ,2000 רבמבונב לולסמ םייס לאינד
אצי ןכמ רחאל , (תונוריטה םויס דע) םישדוח העברא 2000 רבמבונ סויג לש כ"מכ
.01' רבמבונ סויג לש םינוריט צ"קפמכ הדיחיל רזחו םיניצק סרוקל
הרוצב ריבעמ אוה ותוא יעוצקמה רמוחה דצלשכ ,לולסמה לכ ךשמב וילייח לע דקיפ
ענ הזשכ ריבעהל ול םיבושח ויהש םיכרע דאמ הברה ליחשמ אוה ,רשפאש תידוסי יכה
המ לע ךירעהל ועדי םילייחהש תנמ לע ,רשפאתמש יתמ ,ץראב םילויט רופסניא ןיב
.םירגפמל דסומב הביסמ וא תוכומ םישנל ןועמב רוקיב ןיבל ,םימחלנ םה
תיכוניח הסיפת יפ לע וילייח תא ךניח "לדנמ" אבצב לכ יפב הנוכמ היהש יפכ וא ,לאינד
,וירחא ריאשהש דחוימ ךמסמב התוא חסינ ףאו ,םינשה םע חתיפ התוא ,ול תדחוימ
.שיש ההובג יכה המרב םימחול תווצ תריצילו הרידא החלצהל האיבה וז תיכוניח הטיש

שממ םתוא לדגמ אוהש שיגרהו תולובג אלל הבהא וילייח תא בהא לאינד
, טאל טאל םתוא ךפוהו םינוריט םילייח תצובק חקול אוהשכ,אבא ומכ
.חלצומו שבוגמ םימחול תווצל ,הדובע הברה םע
םיחמשהו םישגרמה םימיה דחא וליבשב היה וילייח לש לולסמה םויס סקט
ויהש וילייח יפלכ תוירוה תושוחת לע רביד סקטב רבדל שקבתנשכ.וייחב
.הרוק הז לבא ,תוירוה תושוחת לע םכתא רבדל רזומ".שממ םינבכ וליבשב
,ולש תויורגבה םע ,ולש תויוטשה םע דחא לכ ,העיגמש הרובח תוארל
תאז ,םימחול ,םיחוטב ,םיאג ,םיקזח ,םילודג םויה ה'רבחה תא תוארלו
"דחוימ דאמ הזו ילש תישיא השוחת
הצרש רבד ,יעצבמ צ"קפמ רותב ,לדיגש תווצה םע ךישמהו ,ויתוריפ תא רצק
הרצק השפוחל תאצל זאו טסוגוא דע תווצה םע ךישמהל רומא היה .לכמ רתוי
.םיפ"מ סרוקל דימו
"לדנמ תווצ" דקפמכ רקובב 5 העשב ןסינ ג"יב םכשב ברקב גרהנ לאינד
,םישקובמ השולש תדיכלל עצבמב וילייח תא ליבומו שארב דמוע אוהשכ
.םילארשי תורשעב העיגפל םיארחא רשא
.הנורחאה וכרדב ותוא וויל םיפלא ,ןויצע רפכבש תורבקה תיבב רבקנ
רופסניאו םינייחא השולש , תוחא , םיחא השולש ,םירוה גוז וירחא ריתוה
.םיבהואו םירבח
ףדה שארל