החיתפ דומע ונל בותכ הירלג טרס החפשמהמ בתכ לאינד םידפסה לאינד

לדנמ דיוד / (חצנבש דסח) רייאב 'ז - םישולש
לאינד לש ורבח / קרב
ןמיונ ןתנוי - רצוב תאמ - לאינד
ל"חנה תביטח דקפמ - ןובית םענ מ"לא יפמ דפסה


לדנמ דיוד / (חצנבש דסח) רייאב 'ז - םישולש

ד"סב

"...הופטשי אל תורהנו ,הבהאה תא תובכל ולכוי אל םיבר םימ"

,לאינד

.לכה תא תחצינ הכרדו ,ךייח תא תלהינ תיחצנ הבהאב
.הבהאב תלביק לכה תא ,םפוס דעו ךייח תלחתהמ ,שממ
,טלקנ-יתלבה תא ,ןמאי-אלה תא הבהאב לבקל ,תוחפ אל ,ונילעו
.תבזעו - ונמלועמ תמלענ ןיע ףרהבש הדבועה תא
.ךל םיאתמ - ונל תראשה דואמ השק הדובע
- התושעל אלא ,ךכ לכ הרירב ןיא ליגרכו
,ךרכז תא תמאב דבכנ הככ קר
.ךתוא חיצנהל תמאב לכונ הככ קר
- רקי דקפמ ,בוהא דקפמ - המידק תצר בוש
,םימייסמ ונלוכ עסמה תאש ונל רדשל תחלצה בוש
.תרחא בושחל וליפא ןיא
:הטושפ איה הביסהו - ותוא םייסנ ,חילצנ ,עדוי התאו
.לכה תא תחצנמ איהו ,תיחצנ הבהא לאינד ךתוא םיבהוא
.הדות
.תוארתהל

ףדה שארל

לאינד לש ורבח / קרב

-לאינד
ךל רמול הבוטו הנושאר תונמדזה וז וישכעו תכלהש זאמ תובשחמ הברה בושחל יל אצי
.תרדוסמ הרוצב םתוא
ונעמששכ רבד ותוא לע שממ ונבשח ונינשש בל יתמשו עשילא םע יתרביד רבעש עובש
.תלפנש
.תומל לוכי אל טושפ הזה םלועב תומישמ דוע ול שיש ימש בשח דחא לכ
הפ תושעל לוכי תייהש םירבד הברה ךכ לכ דוע ךל היהש ,התא אקווד תוחורה לכל ךיא זא
.הפ תמייס התא אקווד ,הבישי שאר תויהל לוכי תייהש רמא יבצ ברהשו
.ןומיסאה יל לפנ םואתפ ,דוע יתבשחשכו םימיה ופלחשכו
רבדל המ םושמ בל יתמש זאו ינשה ןיינמב דחי ונבשישכ ךלש הנורחאה תבשב ליחתמ הז
,ינא וליאו המיבה דע ותוא הולמו הרות רפסה תא קשנל ךלוה התאש ךיא :דחוימב דחא
.דומעל ראשנ ,יגהנמכ
.דבל םעפה לבא םוקמ ותואב בוש יתבשי הירחאש תבשב
.םישוע ךכ ?תיאר :יל רמוא ךתוא יתעמשש וליאכ יל המדנ היה ,שדוקה ןורא תחיתפבו
.דומעל ראשנ ינא וליאו הרות רפסה תא קשנל ךלוה התא,וישכע
.דומעל תראשנ תמאב התאו הרות רפסה תא קשנל יתכלה זא
.תושעל ךירצש םהל תיארהש ומכ קוידב םישוע םהש םלוכ לע לכתסמו דמוע ןיידע התא זאמו
...ןיבהל ליחתמ ינאו

.םידעצ המכב יתוא תמדקה דימת ,ירה התא
קיפסהל שממ ןמז ותואבו חלצומ תווצ דקפמ תויהל חילצמ התא ,דחא הניגנ ילכ דמול ינא דועב
.םילילח תמח - ךלש ישימחה ילכה תא דומלל
ש"צומ לכ טעמכ דיפקמ התא ,םישדוח המכל תחא הרות רועישל חוכב ימצע ךשומ ינא דועב
.רחא הרות רועישל וא יבצ ברל תכלל
ךלצא רדוסמ לוכהו ךמצעמ הצור התא המ קוידב עדוי רבכ התא ,ךרדה תא שפחמ ינא דועב
ןמז זבזבל ךמצעל ןתונ אל התא ,לצונמו רדוסמ ךלש יאנפה ןמז .ןורחאה טרפל דע שארב
.תויוטש לע רתוימ
רהמ תצר דימת התא לבא ,םייחל דחי ונקניז ונינשו קוניזה וק לע דחי ונדמע ונינש ,לוכה ךסבו
.ילשמ בוט רתוי רשוכ שי טושפ ךל יכ ,עירפה אל הז ילו יינפל םירטמ תואמ המכ תייה דימתו
רתוי
.םייחה הלא ,ילש בצקב ץר ינאו ךלש בצקב ץר התא
ינשה תא ץירמ ןושארה םיינשב םיצרשכ דימת יכ ,ידיל תצר .ידיל תצר םתס אלש ןיבמ ינא םויהו
.רתוי רהמ ץורל ותוא ןברדמו
.הינפה תא תחקל ךירצ הפיאו לולסמה המ תוארל לכואש ידכ ינפל תייהו

קר הזו, ךילא עיגהל לוכי ינאש עדוי ינאו ,ךתוא תוארל שממ לוכי ינאו ,תדמענ םואתפ וישכעו
.רתוי רהמ ץורל תוצרל יל םרוג
יילע לכתסתו דומעת ףוסבש - הזה עגרה ליבשב ץורל תלחתה הליחתכלמש ,ןיבמ ינא םויהו
.ךילא עיגמ ינאש דע ימצעל רתוומ אלו ךירצש ומכ ץר ינאש האריתו
.ךירצש ומכ הז תא םישוע ךיא ונל תוארהל ידכ הפ תייה טושפ התאש ןיבמ ינא םויהו
.ךאלמ הפ תייה טושפ התאש ןיבמ ינא םויהו

-לאינד

.היהת אל רבכו תכלהש לכעל יתחלצה אל תכלהש ירחא םינושארה םימיב
הפ תייחש לכעל חילצמ אל טושפ ינא םינורחאה םימיבו ךאלמ הפ תייהש עדוי רבכ ינא םויה
.ךאלמ ,וניניב הפ היהש ,וניניב

.לאינד ,ןורחא רבדו
השוע ינאש רבד לכב ךתוא רכוזו ךלוה ינאש םוקמ לכב ךילע בשוחו ךתוא בהוא ןיידע ינא
.חכשא אל םעפ ףא ינאו
ףדה שארל

ןמיונ ןתנוי - רצוב תאמ - לאינד

םע לש לרוג לומ
ללכ לש באכ
.תולבקמ אל תוהומת ךינפ
ךלש תושיחנה םע ,תמאה םע
.רמוא התא םילייח םה ,םירוביג םה
.םירדח ירדחב וכביש


הנומת דוע ןותיע דומע לומ
םע לש לרוג דוע
רמוא התאש ומכ וא
.הנידמ לש ריחמ
םיקובח םידמוע םירוביג םילייח
,םהיתועמד תא םיקנוח ,םיכוב
םהיניע תא םיפשפשמ
םירבוק םה ןותיע תנומתב
םביל תא םירבוק
.םשפנ ער תא

ףוקז דמוע התא ואולמו םלוע לומ
ליבש לכ ,חתפ לכ תואור ךיניע
.ליבוהל תדלונ התא
רוא הזיא וב רצוי ,ץר התא ךשוחה ךותב
.רוצעל ןכומ אל התא ךיפתכ לע אשמ םע
.החירז ךינפ לע איבמ התא ,גוסנ טא טא ךשוחהשכו
.הכישח דוע ןיא ,ךלש קמועה םע
ךעדי והשימ לבל תורדוק ךיניע
.ךאלמ לש טבמב םלועה תא האור התא


תוולשה ךינפ לומ
וראשיי ךכש העידיהו
ולבנ המדאב תרציש ללח לומ ויהש םימיה לע םיפיצמה תונורכיזב
בהוא התאש םירישה ומזמיזו
םיררובמ אלש םירבד לע ךתחילס תא שקבמ
.ךיווצ תא אלממו
.םירדח ירדחב ךילע הכוב

ףדה שארלל"חנה תביטח דקפמ - ןובית םענ מ"לא יפמ דפסה

,םירקיה לדנמ תחפשמ ינב

,ןאכל עיגהל ךירצ ,לארשי םע לש ותמצוע דוס תא ןיבהל םיצור םא
רכזיהל ,םישרטה תועבג לע לכתסהל ,ןויצע שוג לש ןימלעה תיבל
.תופושחה תועבגב וזחאנש ,הממשה תא הפ וחירפהש םיצולחב


ברקה תעבג לע לכתסהל ךירצ ,לארשי םע לש ותמצוע דוס תא ןיבהל םיצור םא
יבשייתמ תא עומשל ,הנורחאה םמד תפיט לע םימחלנ ה"להו סמ ינד תא עומשלו
.ינדריה יבשל םיכלוהו שוגה תליפנ דע םימחלנ ןויצע שוג


ורזחש םהינב תא תוארל ךירצ ,לארשי םע לש ותמצוע דוס תא ןיבהל םיצור םא
.גשגשמ םיבושי שוג ונבו הילע וטלק ,המדאה תא דבעל ,םיבושי תונבל ,שוגה תא בשייל


לדנמ תחפשמ תא תוארל ךירצ ,לארשי םע לש ותמצוע דוס תא ןיבהל םיצור םא
םתוא הכניחו םינבו תונב הלדיג ,תיב התנב ,תובש ןולאב הבשייתהו הדנקמ התלעש
.תאזה ץראל םורתלו בוהאל


לש ותומו וייח ירחא בוקעל ךירצ ,לארשי םע לש ותמצוע דוס תא ןיבהל םיצור םא
,וירבחו ותחפשמ תא בהא ,תאזה ץראה תא בהא ,ןויצע שוגב לדגש ,ל"ז לדנמ לאינד ןגס
.הרומת םוש שקבל ילבמ ,ותחפשמו וירבחל קזוחו רוא תדוקנ הוויהו ,תפומו אמגוד הוויה


סייגתה לאינד עודמ ןיבהל ךירצ ,לארשי םע לש ותמצוע דוס תא ןיבהל םיצור םא
תראפתל תווצ ליבוהו םיניצקה סרוקל ךלה ,לולסמה לכ ךרואל ןייטצה ,ל"חנה תרייסל
,תויעוצקמה ,תוערה ,תועינצה :הזה ריעצה ןיצקה לש ויכרע תא ןוחבל ךירצ .לדנמ תווצ -
ןמאנ רבח ,יאטרופס ,יאקיסומ ,םכח דימלת :לאינד היה הזכ .םדאה תבהאו ץראה תבהא
.שפנ זעו ץימא דקפמ ,בוהא ןבו


לדנמ תחפשמ תיבב רקבל היה ךירצ ,לארשי םע לש ותמצוע דוס תא ןיבהל םיצור םא
תא תוארל היה ךירצ .וזה האלפומה החפשמה לש המצועה תא תוארלו םנב תליפנ רחאל
רמג רחאל קרו ותליפנ רחאל םג תח אלל ומחלנש ל"ז לדנמ לאינד ןגס לש וילייח
.םדקפמ תליפנ תא בואכל ונפתה המישמה


םיניגמו םיליבומ םירוביגו םיריעצ םיגיהנמ ,םויה םג ,זא ומכ .ונתמצוע דוס והז
תביטחב לאינד תא ונבהא .ל"ז לדנמ לאינד ןגס ךייש וזה הרובחל .לארשי םע לע
לכב ,עגר לכב שגרומ ונורסח .לאינדב ונחטב ,לאינד תא ונכרעה ,תרייסבו ל"חנה
.םוקמ לכבו הלועפ


השקה עסמב םכתא תוולל לדתשנ ,השקו ךורא עסמ אוה לוכשה ,הרקיה לדנמ תחפשמ
תוגיהנמ ,תודחא ,תועינצ לש ךרד ,לאינד לש וכרדב תכללו ףתכ תתל ,די טישוהל ,הזה
.ץראה תבהאו


,הבהאו הכרעהב


ל"חנה תביטח דקפמ - ןובית םענ מ"לא
ףדה שארל